زرتشت خاکریز متولد ۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ در کرمانشاه در سال ۶۳ ایران را ترک کرده و در مهاجرت به فعالیتهای ادبی پرداخت. نام اولین کتاب او “دریا” می باشد. تاکنون ۳۰ مجموعه شعر از قلم وی به عرصه ی وجود آمده است. زرتشت خاکریز اکنون ساکن آلمان می باشد.